Username:
Wachtwoord:

Clubreglement


ART. 1

De vereniging draagt de naam MOTOVRIENDEN GROOTLO, in haar betrekking met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting: M.V.G.


ART.2

De term M.V.G. of de voordelen van de vereniging (evenementen) mogen in geen geval gebruikt worden voor handels- of reclamedoeleinden, zonder een éénparig akkoord van het bestuur.


ART. 3

De vereniging is gevestigd ten huize van het clublokaal.


ART.4

De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het samenbrengen van liefhebbers van motoren van gelijk welk merk of type.


ART. 5

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan ten alle tijden ontbonden worden.


ART. 6

Leden zijn die personen die volledig in orde zijn met hun lidgeld. Het betalen van het lidgeld betekent de stilzwijgende ondertekening aan de club. Lid zijn betekent het naleven van het huishoudelijk reglement. Het lidgeld dient steeds ten laatste betaald te zijn op de ledenvergadering in januari. Voor nieuwe leden die zich pas aansluiten in september blijft het lidmaatschap doorlopen tot december van het daaropvolgende jaar.


ART. 7

Ieder lid moet in orde zijn met de Belgische wet ! Elke motorrijder moet voor zichzelf verzekerd zijn ! Voor het welzijn van u en uw vrienden, zorg steeds voor een motor in goede staat. Steeds vertrekken met een volle tank. De voorste rijder - de routeverantwoordelijke - dient de rest van de groep in de gaten te houden en wordt niet voorbij gereden. Houdt u aan het verkeersreglement ! Racen en zigzag-rijden is niet toegelaten. Rijden onder invloed in clubverband is ten STRENGSTE VERBODEN !!! Help elkaar indien nodig.


ART. 8

Maandelijks zijn er algemene vergaderingen:
- van maart t/m oktober wordt er een rittenblad opgesteld
- bespreking van andere agendapunten (zoals bv. jaarlijkse eetdag, jaarlijkse brunch voor de leden, jaarlijks clubweekend, jaarlijks etentje na afloop van motorseizoen, ...)
- gezellig samenzijn


ART. 9

Maandelijks (periode maart tot en met oktober) wordt er een rittenblad opgesteld. Men krijgt geen stempel indien men niet in clubverband rijdt. Van het rittenblad kan afgeweken worden, 's morgens bij vertrek, met instemming van alle aanwezige clubleden. Bij een vrije clubrit zal het rittenblad door een bestuurslid afgestempeld worden. Bij deelname aan motortreffens eventueel het rittenblad daar laten afstempelen. Het rittenblad dient maandelijks terug binnengebracht te worden (tijdens algemene ledenvergadering of bij een bestuurslid), voorzien van naam, adres en nummer motorplaat. In de mate van het mogelijke zullen op de ledenvergadering de toeren steeds besproken en vastgelegd worden voor de daaropvolgende maand. Indien dit niet mogelijk is op een ledenvergadering, behoudt het bestuur het recht om zelf een rittenblad samen te stellen.


ART. 10

Men kan meer afgevaardigden aanstellen, belast met het dagelijks bestuur of organisatie van evenementen.


ART. 11

Buitengewone vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in geval wanneer ten minste een vijfde van de leden daarom verzoeken.


ART. 12

De oproeping behelst dag, uur en plaats en vermeldt de agenda.


ART. 13

De vergadering wordt gepresideerd door iemand van het bestuur.


ART. 14

Indien dit reglement niet gerespecteerd wordt, zal dit een uitsluiting van het lidmaatschap tot gevolg kunnen hebben. Indien dit reglement nageleefd wordt, gaan we nog prettige motordagen tegemoet.


ART. 15

Van ieder lid wordt verwacht dat hij, bij een organisatie ingericht door eigen club, zich 100 % zal inzetten in belang van de club.


ART. 16

Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement op of past het bestaande aan indien nodig.


ART. 17

Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of dergelijke gebeurtenissen.


ART. 18

Alle zaken die door de leden op de website worden gepost, waaronder o.a. foto's, worden en blijven eigendom van de club.

Dit reglement werd herzien op 16/09/2010 en vervangt alle voorgaande.